Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến

 
Đại lý Nước đá dùng liền Bình Chánh

Đại lý Nước đá dùng liền Bình Chánh

Đại lý Nước đá dùng liền Bình Chánh, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Hóc Môn

Đại lý Nước đá dùng liền Hóc Môn

Đại lý Nước đá dùng liền Hóc Môn, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Huyện Nhà Bè

Đại lý Nước đá dùng liền Huyện Nhà Bè

Đại lý Nước đá dùng liền Huyện Nhà Bè, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Bình Chánh

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Bình Chánh

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Bình Chánh, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Hóc Môn

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Hóc Môn

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Hóc Môn, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Huyện Nhà Bè

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Huyện Nhà Bè

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Huyện Nhà Bè, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến  Quận 1

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 1

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 1, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 10

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 10

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 10, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 11

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 11

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 11, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 12

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 12

Đại lý Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến Quận 12, sản phẩm được công nhận và