top of page

Nước đá dùng liền Quận 12

Nước đá dùng liền Quận 12, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Phát Anh Tiến cung cấp Nước đá dùng liền tại Quận 12

Phương pháp thử:
1. ISO 7393-1:1985 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 1: Phương pháp chuẩn độ dùng N, N-dietyl-1,4 phenylendiamin.
2. ISO 7393-2:1985 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 2: Phương pháp đo màu dùng N, N-dietyl-1,4 phenyllendiamin cho công việc kiểm tra thường ngày.
3. ISO 7393-3:1990 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 3: Phương pháp xác định clo tổng số bằng chuẩn độ iod.
4. TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp lọc màng.
5. TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit (Clostridia) – Phần 2: Phương pháp màng lọc.
6. ISO 7899-2:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm khuẩn liên cầu khuẩn đường ruột – Phần 2: Phương pháp lọc màng.
7. ISO 16266:2006 Chất lượng nước – Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa – Phương pháp lọc màng.

Nước đá Phát Anh Tiến cung cấp Nước đá dùng liền tại Quận 12
Nước đá dùng liền Phát Anh Tiến tại Quận 12 được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công bố hợp quy Nước đá Phát Anh Tiến tại Quận 12
- Sản phẩm nước đá dùng liền Phát Anh Tiến sản xuất, kinh doanh trong nước được công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.
- Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy
định của pháp luật.

Nước đá dùng liền Quận 12 - Nước đá Phát Anh Tiến
Email: phatanhtien@yahoo.com.vn
Điện thoại mua nước đá, đăng ký mở đại lý nước đá tại Quận 12: 0903912343 (Zalo Oanh Thai)

bottom of page
DMCA
PROTECTED