Nước đá dùng liền Quận Phú Nhuận

Nước đá dùng liền Quận Phú Nhuận, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Nước đá dùng liền Quận Phú Nhuận - Nước đá Phát Anh Tiến Quận Phú Nhuận
Email: phatanhtien@yahoo.com.vn
Điện thoại mua nước đá, đăng ký mở đại lý nước đá tại Quận Phú Nhuận: 0903912343 (Zalo Oanh Thai)

Bao gói và ghi nhãn sản phẩm: Nước đá dùng liền phải được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công bố hợp quy
1. Sản phẩm nước đá dùng liền sản xuất, kinh doanh trong nước phải được
công bố hợp quy phù hợp với các quy định tại Quy chuẩn này.
2. Phương thức, trình tự, thủ tục công bố hợp quy được thực hiện theo Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy
định của pháp luật.
3. Kiểm tra đối với các sản phẩm nước đá dùng liền Việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn đối với sản phẩm nước đá dùng liền phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

Nước đá dùng liền: là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực tiếp.

Nước đá dùng liền phải được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.