top of page

Nước đá dùng liền Quận Tân Bình

Nước đá dùng liền Quận Tân Bình, sản phẩm được công nhận và đạt chuẩn theo QCVN 10:2011/BYT: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay, Đá bi. Khối lượng 20kg. Đá đóng gói bao bì PE.

Nước đá Phát Anh Tiến cung cấp Nước đá dùng liền tại Quận Tân Bình

Nước đá dùng liền: là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực tiếp.

Phương pháp thử:
1. ISO 7393-1:1985 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 1: Phương pháp chuẩn độ dùng N, N-dietyl-1,4 phenylendiamin.
2. ISO 7393-2:1985 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 2: Phương pháp đo màu dùng N, N-dietyl-1,4 phenyllendiamin cho công việc kiểm tra thường ngày.
3. ISO 7393-3:1990 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và clo tổng số – Phần 3: Phương pháp xác định clo tổng số bằng chuẩn độ iod.
4. TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn coliform – Phần 1: Phương pháp lọc màng.
5. TCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit (Clostridia) – Phần 2: Phương pháp màng lọc.
6. ISO 7899-2:2000 Chất lượng nước – Phát hiện và đếm khuẩn liên cầu khuẩn đường ruột – Phần 2: Phương pháp lọc màng.
7. ISO 16266:2006 Chất lượng nước – Phát hiện và định lượng Pseudomonas aeruginosa – Phương pháp lọc màng.

Nước đá dùng liền phải được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nước đá dùng liền Quận Tân Bình - Nước đá Phát Anh Tiến Tân Bình
Email: phatanhtien@yahoo.com.vn
Điện thoại mua nước đá, đăng ký mở đại lý nước đá tại Tân Bình: 0903912343 (Zalo Oanh Thai)

bottom of page
DMCA
PROTECTED