Nước đá Quận 7

Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nước đá Phát Anh Tiến

Nước đá cây, đá bao