Chất gây ô nhiễm hữu cơ và Than hoạt tính

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Clo và hầu hết các chất ô nhiễm hữu cơ như thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phenol và các hợp chất halogen hóa có thể được loại bỏ khỏi nước bằng cách sử dụng than hoạt tính dạng hạt (GAC; tức là than hoạt tính có kích thước hạt 1,2 - 1,6 mm).