Chu trình Nước đô thị

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Nhà máy xử lý bao gồm các quá trình khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của nguồn và các yêu cầu đối với nước uống. Nước được vận chuyển đến thành phố và phân phối qua mạng lưới đường ống cho các hộ gia đình