Độ pH của nước trong sản xuất bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Lượng cacbonat hòa tan cùng với sự cân bằng của nó trong nước chủ yếu xác định độ pH của nước sản xuất bia.