Hiểu về vi sinh vật trong nước

Hứa Ngọc Oanh

Nhà máy sản xuất nước đá

Trong tự nhiên, nước chứa tất cả các loại sinh vật và chúng hiện diện với số lượng lớn. Ngoài ra trong nước uống, nhiều sinh vật khác nhau được tìm thấy.