Hỗn hợp hoa bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Cùng với tính xác thực của quá trình sản xuất bia, họ cố gắng tạo ra một loại bia địa phương độc đáo và đây chủ yếu được gọi là bia terroir.