Lò phản ứng dạng viên

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Lò phản ứng dạng viên bao gồm một lò phản ứng tầng sôi với vật liệu gieo hạt (hạt cát), ở đó xút, vôi hoặc tro soda được định lượng.