Nước ngầm

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Đối với sản xuất nước uống, có thể phân biệt sơ bộ ba loại nước ngầm khác nhau: nước ngầm hiếu khí, nước ngầm kỵ khí nhẹ và nước ngầm kỵ khí sâu.