Phương pháp thiết kế trong kho lạnh

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Trong khi việc bố trí các khoang lớn phải được xác định bởi hình thức lưu trữ đến quy mô lô hàng và doanh thu, cần nhớ rằng chất xếp sâu sẽ cho khối lượng thực tế lớn của sản phẩm thực tế được lưu trữ.