Sản xuất nước uống

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Điều hòa nước là cần thiết khi nước thô không nằm trong phạm vi thành phần nước tối ưu. Khi nước thô có độ cứng thấp và độ pH thấp cần được đưa qua bộ lọc canxi cacbonat để hòa tan canxi và bicacbonat cũng như để tăng độ pH