Thiết kế kho lạnh

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Các kho lạnh số lượng lớn luôn được lên kế hoạch với mục tiêu cơ giới hóa ở một mức độ nào đó, từ vận hành xe nâng cơ bản (FLT) đơn giản nhất đến vận hành cần cẩu xếp, điều khiển bằng máy tính hoàn toàn tự động.