Vai trò của hoa Hop sản xuất bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Hoa bia hầu như chỉ được sử dụng trong nấu bia. Hoa bia không được sử dụng thường xuyên trong bất kỳ sản phẩm thực phẩm hoặc đồ uống nào khác như một thành phần.