Vị đắng của bia

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá uống bia

Để xác định độ đắng của bia, tất nhiên bạn có thể luôn nếm thử bia! Có 5 vị cơ bản (ngọt, chua, đắng, mặn và umami) được cảm nhận bằng các vị giác khác nhau trên lưỡi của bạn.