Xử lý nước sản xuất bia

Thái Minh Chiêu

Đá uống bia

Các loại nước khác nhau được sử dụng trong suốt quá trình sản xuất bia, nên cần phải thay đổi thành phần và chất lượng nước tùy thuộc vào mục đích của bước nấu cụ thể đó.