Xử lý nước và Sục khí

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Đối với việc xử lý nước ngầm, mục đích là tăng hàm lượng oxy và giảm hàm lượng carbon dioxide, methane, hydro sulfide và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.