top of page

Nước đá dùng liền gồm các sản phẩm: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay. Khối lượng 20kg. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Bao PE/PP.​

Nước đá: là nước ở dạng tinh thể, thu được khi làm lạnh nước xuống dưới 0C (273K và 23F) tại áp suất thường.

Nước đá dùng liền: là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực tiếp.

Nước đá dùng liền phải được đóng gói trong bao bì kín và ghi nhãn theo đúng quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành.