Nước đá dùng liền gồm các sản phẩm: Đá 8, Đá 4, Đá mi, Đá viên, Đá xay. Khối lượng 20kg. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Bao PE/PP.​

Nước đá: là nước ở dạng tinh thể, thu được khi làm lạnh nước xuống dưới 0C tại áp suất thường.
Nước đá dùng liền: Nước đá dùng liền: là nước đá được sản xuất từ nước đạt yêu cầu dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế; được đóng gói, cung cấp để ăn uống trực tiếp. Nước đá dùng liền không bao gồm các loại nước đá được sản xuất để bảo quản thực phẩm hoặc dùng cho các mục đích khác.
QCVN số 10:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nhóm kem thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 05/2011/TT-BYT ngày 13 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế