White Grape Bamble

Prep Time:

15 Minutes

Cook Time:

15 Minutes

Serves:

1 Servings

Level:

Intermediate

About the Recipe

Pha ba thành phần đầu tiên trong ly Collins trên nước đá. Làm nổi rượu liqueur blackberry lên trên và trang trí bằng xoắn chanh.

Ingredients